december 4

Kivioqs Venner Hundested opgiver at redde Knud Rasmussens skib

0  KOMMENTARER

Uventede skader på dæk og især skrog for op imod to millioner kroner sætter en stopper for det nuværende forsøg på at sætte polarforskeren Knud Rasmussens skib i drift som sejlende museum i Hundested

Ide og tilgang

En lille kreds af frivillige har siden sommeren 2017 arbejdet på at rejse penge til at overtage hajkutteren Kivioq, det eneste bevarede skib fra polarforskeren Knud Rasmussens ekspeditioner 1912-1933.

Arbejdet har været vanskeligere end forudset. Da bestyrelsen gik i gang med at søge fonde om støtte til overtagelsen af skibet, viste det sig, at fondene meget gerne ville støtte vedligeholdelse og restaurering af skibet, men ikke støtte til ejerskifte; det skal søges andre steder bl.a. hos private donorer.

På dansk: vi kunne få støtte fra fondene til at reparere, restaurere, udruste og forbedre skibet, men ikke til at købe det. Pointen er, at vi skal eje skibet, før vi kan opnå støtte til alt det andet.

I efteråret 2020 besluttede bestyrelsen i Kivioqs Venner Hundested at gøre et nyt forsøg på at realisere projektet ved at hente skibet til Hundested på lånebasis. Ideen var, at med skibet ved kaj i Hundested, kunne det blive noget nemmere at engagere sponsorer og frivillige i projektet – det har vist sig at være rigtigt.

Vi indgik dels en låneaftale med Kivioqs ejere i Gråsten, dels en garantiaftale med Hundested Havn som sikkerhed mod havari i havnen, dels en forsikringsaftale og endelig en aftale med en skipper og tre befarne sejlere om at sejle Kivioq til Hundested. Det tog betragtelig længere tid en først antaget, men midt i juni i år kunne vi sejle skibet fra Gråsten til Hundested, hvortil vi ankom om formiddagen kl.10 den 25. juni.

 

Konstatering af skader og hændelsesforløb

Allerede under sejladsen fra Gråsten studsede flere besætningsmedlemmer over, at skibets lænsepumpe arbejdede meget hyppigt – også ved kaj.

Efter ankomsten til Hundested arbejdede pumpen fortsat på højtryk. Vi målte lænseaktiviteten til over 100 liter i timen. Midt i juli fik vi en dykker i vandet som forskibs i styrbords side kunne se betydelige skader. Dykkeren kunne også bekræfte skippers udsagn om kraftig begroning overalt, ikke mindst 10 – 15cm på agterskibet. Dykkeren forsøgte nødtørftigt at reparere skaderne, desværre uden at det ændrede lænseaktiviteten; samtidig blev de værste begroninger skrabet af.

Det var midt i ferieperioden, beddingen var ikke tilgængelig grundet opgradering, og formelt kunne vi først få tid på beddingen slut august eller begyndelsen af september.

100 – 130 l lænsevand i timen svarer til ca. 3.000 liter i døgnet; det ville i værste fald betyde, at skibet kunne fyldes med vand og synke efter 2-3 døgn.

Situationen var alvorlig, men trods ferie fik vi kontakt med Meinilds Bådebyggeri og administrationen på Hundested Havn I/S; de hjalp os ekstraordinært med at få Kivioq på bedding straks.

Umiddelbart efter ophalingen gik frivillige i gang med at højtryksspule og grundrense skibet. Næste dag kunne alle på havnen ved selvsyn iagttage det afrensede skrog. Vi kunne konstatere angreb af pæleorm overalt, mest agter og forskibs, både i nyt og gammelt træværk; råd flere steder forskibs, lige under vandlinjen overalt samt begyndende i nederste bordplanke. Herudover var de rå bordplanker synlige ganske mange steder, dvs. planker uden eller med afslidt maling, og fugebeg var borte.

Udtalelsen fra bådebyggeren var hård, men ærlig: Manglende vedligeholdelse.

Vi kontaktede straks ejerne og bad dem komme til Hundested Havn for selv at bese skaderne, inden vi gik i gang med ”forårsklargøringen”. Ejerne beså skibet få dage herefter.

Midt under beddingsbesøget bad vi Meinilds Bådebyggeri om et økonomisk overslag på udbedring af de konstaterede skader. Rapporten kan ses som en beddingsrapport, som omfatter dels et overslag over udbedring af de umiddelbare skader (og deres sandsynlige årsag) i alt kr. ca. 307.000, og dels andre trængende reparationer. Sidstnævnte er faktisk en anbefaling om at udskifte hele klædningen. Der formodes at være pæleorm overalt og muligvis tilsvarende råd. Det er en investering på op imod 2 millioner kr. som dog kan fordeles over 4-6 år.

Disse konstateringer står i kontrast til den beddingsrapport, som bl.a. Skibsbevaringsfonden var med til at udfærdige i 2017. Den rapport siger bl.a. ”at skibet er i rigtig god stand”.

Under beddingsbesøget udførte frivillige arbejdet med afrensning af skrog og skrue, ny bundmaling (grunder og dækmaling), udskiftning af offer-anoder samt sikring og fastgørelse af bl.a. pumper. Professionelle reparerede kalfatring og fuger. En egentlig omkalfatring af dæk og skrog er tiltrængt, men det skal ses i sammenhæng med ”andre trængende reparationer”.

Efter 17 dage på bedding var Kivioq i vandet igen, men her fik vi igen en overraskelse. Nu blev der lænset 300-400 liter vand i timen. Den læk, vi troede var fundet og nødtørftigt repareret, var blot blevet værre; det kan skyldes sætninger i skroget, men det kan også skyldes større skader end først opdaget. 

Vi fik fat i dykkeren igen, og efter lang tids søgning fik han stoppet lækken  – dog stadig nødtørftigt. Nu har der ikke være pumpeaktivitet af betydning siden midten af august; vi håber, det holder, indtil skibet skal på bedding igen.

 

Sponsorer og økonomi

I slutningen af juli, dvs. under beddingsbesøget, blev vi kontaktet af en erhvervsdrivende med erhvervsadresse i Halsnæs Kommune. Vedkommende ville hjælpe os dels med at overtage Kivioq og dels med at komme godt i gang med de nødvendige reparationer. Tilbuddet lød på at betale den oprindelige aftalepris for skibet kr. 750.000, og kunne vi forhandle prisen ned, kunne KVH beholde differencen til at ”købe brædder for” – et meget generøst tilbud!

Vi var opstemte, men følte os naturligvis forpligtet til at fortælle sponsor om skibets tilstand; vi viste sponsor beddingsrapporterne fra 2017 og fra 2021.

Samtidig fortalte vi, at vi var i gang med at forhandle overtagelsespris med ejerne; vi var selv i tvivl, om vi skulle fortsætte projektet, forudsætningerne var blevet ændret fundamentalt. KVHs bestyrelse besluttede efter et par møder at fortsætte projektet, men umiddelbart herefter i slutningen af august trak sponsor sig. Sponsor mente, at projektet set ud fra skibets tilstand er for usikkert, ”uendelige” restaureringer kunne forudses.

Forståeligt men trist, vi var tilbage ved start.

I løbet af august tog vi kontakt til Skibsbevaringsfonden, dels for at berette om skibets tilstand og dels for at undersøge, om Kivioqs Venner Hundested kan forvente en vis understøttelse af foreningens påtænkte restaurering af skibets skrog og dæk

Svaret var klart, desværre. Skibsbevaringsfonden kan ikke understøtte udbedring af skader på tidligere indsatser fra Skibsbevaringsfonden. Skibsbevaringsfonden har med pant i skibet tidligere restaureret for kr. 837.000.

Også forståeligt, men trist.

En ny sponsor meldte sig. Vedkommende har sejlet med Kivioq. Denne sponsors tilbud lyder på kr. 350.000. Også et ganske generøst tilbud, som stadig står.

 

Forhandlingerne

Forhandlingerne om en ny overtagelsespris på Kivioq har været præget dels af den oprindelige pris på kr. 750.000, dels af skibets værdi i handel og vandel og dels af skibet åbenbare historiske værdi – en slags ”Knud Rasmussen-effekt”. Med skaderne står vi over for en investering, som langt overstiger det oprindelige projekt..

Bestyrelsen indhentede derfor – i oktober – vurdering fra en professionel skibsmægler for at få en pejling på, hvad Kivioq skulle koste i handel og vandel. Skibsmægleren, N. B. Ferdinandsen & Sønner AS i Gilleleje, vurderede skibet på baggrund af de konstaterede skader og anslår skibets værdi til 10.000 kroner. Mægleren gør desuden opmærksom på, at repareres skaderne ikke, må man påregne ophugning af skibet indenfor en årrække. KVHs bestyrelse er opmærksom på, at den nævnte pris er en pris, som generelt dækker træskibe af samme årgang og kvalitet, og ikke den historiske værdi.

Ejerne indhentede derpå et alternativt prisoverslag fra Lillebælt-Værftet. Dette overslag, som ikke er skriftligt eller bindende for værftet, siger 450.000 kroner.

I et sidste forhandlingsudspil til Kivioqs Venner Hundested tilbyder ejerne en overtagelsespris på 390.000 kroner.

”I realiteten”, siger formand Aksel Bjørke, ”står vi på dobbelt bar bund. Vi skal udrede en købesum i omegnen af 400.000 og vi skal reparere skrog og dæk for tæt på to millioner kroner.  Dertil kommer restaurering af apteringen udvendig og indvendig, som det er forudsat i forretningsplanen fra 2017”.

Det oprindelige budget var: Købspris kr. 750.000; hjemtagelse, klargøring m.m. 100.000; restaurering af aptering 1.050.000 kr. (med kulturstøttet). I alt kr. ca. 1.900.000 før drift.

Med de seneste udsigter løber budgettet op i 3.550.000 kroner før drift. Det er en del mere, end vi synes vi kan overskue”

”Det er her vi konstaterer, at vi ikke både kan betale den pris, som ejerne forlanger og dertil reparationer i omegnen af to millioner. Det kan vi simpelt hen ikke gabe over,” fortæller Aksel Bjørke.

 

Hvad så nu?

Alt taget i betragtning valgte bestyrelsen på sit seneste møde den 26. november at indkalde til ekstraordinær generalforsamling midt i januar 2022 (formel indkaldelse følger) med et punkt på dagsordenen: At lukke projektet og tilbagelevere skibet til ejerne i god ro og orden – alt i overensstemmelse med vedtægterne.

Foreningens formand, Aksel Bjørke understreger, at forhandlingerne er foregået i en fordragelig tone, og at ingen har smækket med dørene:
”Vi må bare konstatere, at enderne ikke kan mødes, og at vi derfor må levere skibet tilbage.”

Så længe vi har skibet til låns, passer vi godt på det og fortsætter den daglige overvågning. I december deltager vi i Hundested Havns lysfest og holder åbent skib i havnens to advents weekends 4.-5. december og 11.-12. december.

Men derefter det slut i henhold til vedtægter og låneaftale, understreger Aksel Bjørke:

”Hvis andre ser en fremtid for skibsprojektet, er de velkomne til at argumentere herfor på generalforsamlingen. Men det bliver nok uden den nuværende bestyrelse. Vi har ikke mere at give af.”

Ifølge vedtægterne skal foreningens aktiver i tilfælde af opløsning tilfalde Knud Rasmussens Hus. Det er dog tvivlsomt, om der bliver noget at arve. Medlemmer af bestyrelsen har lagt ud for sommerens nødreparation af skibet og for en driftsforsikring, og de to udgifter har tilsammen sendt kassebeholdningen i minus.


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

TAK!

TAK!
>