juli 2

GENERALFORSAMLING den 25. juni 2021

0  KOMMENTARER

REFERAT

Efter forud fremsendt/kundgjort indkaldelse afholdtes generalforsamling den 25. juni 2021 kl. 15.30 i Hundested Motor og Sejlklubs ejendom på Hundested Havn.

Dagsordenen var som følger:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Godkendelse af regnskab og budget.
  4. Indkomne forslag fra medlemmer.
  5. Fastlæggelse af kontingent.
  6. Drøftelse af organisationssruktur med prioritering af den umiddelbare klargøring inkl.al bemanding til samme
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt

Formanden Aksel Bjørke foreslog undertegnede som dirigent og referent, hvilket blev vedtaget.

Dirigenten henviste til coronasituationens forskydning af tidsfrister og konstaterede med de mødtes tiltræden, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel ifølge vedtægterne og generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig.

Dirigenten gav ordet til formanden i relation til:

1. Formandens beretning.

Formandens beretning vedhæftes til orientering.

Dirigenten fremhævede, at forkøbsretten, som oplyst, var etableret frem til slutningen af 2022, men låneaftalen var etableret for maksimalt 1 år efter ønske fra nuværende ejere. Låneaftalen udløber derfor i juni 2022, og der skal derfor være stort fokus på at afklare de økonomiske muligheder for at købe skibet inden da, respektive at forlænge låneaftalen til ultimo 2022.

På forespørsel oplystes det, at niveauet for købesummen p.t. er kr. 750.000,-, men budgettet for et køb og en ansvarlig og fornuftig vedligeholdelse/renovering nødvendiggør et budget i størrelsesordenen kr. 2.5 – 3 mill. samlet set.

2. Godkendelse af regnskab og budget.

Aksel Bjørke redegjorde kort for regnskab for 2019 og 2020.

Det fremhævedes i den forbindelse, at behovet for en klart forbedret økonomi er et væsentligt punkt for bestyrelsens videre arbejde. Aksel Bjørke fremhævede, at Kivioq ́s ankomst til Hundested kun havde været mulig med sponsorstøtte, og at der også var interesse for materialesponsorater i relation til den forestående istandsættelse og vedligeholdelse af Kivioq.

Regnskabet for 2019 og 2020 godkendtes.page2image26933312page2image26925824

Aksel Bjørke fremhævede, at der ikke var udarbejdet et nyt budget, men der var op til generalforsamlingen betalt medlemsgebyrer af ca. 45 medlemmer, ligesom et tilsvarende antal af medlemmer endnu ikke havde gentegnet medlemsskabet. Det erindres i denne forbindelse, at opkrævning havde været suspenderet i 2020, idet der som baggrund herfor henvistes til formandens beretning ovenfor.

3. Indkomne forslag fra medlemmer.
Der var ikke fremkommet forslag til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

4. Fastlæggelse af kontingent.

Aksel Bjørke redegjorde for kontingentovervejelserne, idet der herom henvistes til afsnittet under formandens beretning.

Der var enighed om kontingentstrukturen for personligt- og familiemedlemsskab, idet det i øvrigt af de mødte blev bekræftet, at bestyrelsen arbejder videre med den endelige kontingentstruktur.

5. Drøftelse af organisationsstruktur med prioritering af den umiddelbare klargøring inkl. bemanding til samme.

Fra de mødte blev tilkendegivet et forslag om afholdelse af en strategidrøftelse med inddragelse af medlemmerne.

Der var et klart behov for, at en arbejdsstruktur bliver etableret snarest – gerne med deltagelse af erhvervskyndige og erhvervserfarende medlemmer i relation til træskibsvedligeholdelse og renovering.

Der er enighed om, at der ligeledes skulle etableres aftale med de nuværende ejere om kompensation, hvis større istandsættelser blev iværksat og dermed var medvirkende til en værdiforøgelse af skibet, i den – bestemt ikke ønskelige – situation, at låneaftalen udløber og skibet skal tilbage til de nuværende ejere.

Bestyrelsen er opmærksom herpå, og vil løbende forholde sig til dette spørgsmål.

Alle medlemmer, der kan byde ind med en arbejdsindsats eller tilbud om levering af nødvendigt materiel, er velkomne (henvendelse skal rettes til formanden Aksel Bjørke og/eller bestyrelsesmedlem Carsten Leegaard).

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Dirigenten orienterede om, at den nuværende bestyrelse var indstillet på at modtage genvalg.

Bestyrelsen består af Aksel Bjørke, Bonnie Jensen, Carsten Legaard, Lotte Mundus-Voetmann, Michael Nagel og Erik Turley.

Medlemmet René Zorn ønskede at stille sig til rådighed for bestyrelsesarbejdet, hvilket blev modtaget med tak og alle ovennævnte blev valgt til bestyrelsen, der under førstkommende møde konstituerer sig.

7. Valg af suppleanter.

Ingen var på valg/blev valgt.

8. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog – med virkning fra den 1. januar 2021, at Nærrevision, der har kontor både i Hillerød og Frederiksværk blev valgt som revisor, hvilket generalforsamlingen tiltrådte.

9. Eventuelt.
Der forelå ikke yderligere til drøftelse end ovenfor anført.

Som dirigent: Erik Turley


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

Lukketid

Lukketid
>