maj 6

Generalforsamling 3. maj 2019

0  KOMMENTARER

Referat af Generalforsamling den 3. maj 2019

1 Valg af dirigent
Erik Turley blev foreslået og modtog valg. Han kunne konstatere generalforsamlingen lovligt varslet.
Referent: Carsten Legaard.

2 Formandens beretning
Beretningen blev godkendt med akklamation. Beretningen kan læses her

3 Regnskab
Blev fremlagt af Carsten Legaard på vegne af bogfører Liselotte Bisbjerg. Regnskabet blev godkendt. Regnskab og budget kan læses her.

4 Fastlæggelse af kontingent
Foreningen har i sit første leveår opsparet en egenkapital på 17.000 kroner. Da meget af driften varetages af frivillige, har vi mindre udgifter end først antaget. Derfor vedtog generalforsamlingen at nedsætte kontingentet fra 500 kroner til 250 kroner. Dette meddeles alle medlemmer ved kontingentfornyelsen i år.

5 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lotte Mundus, Nordatlantisk Gymnasieklasse, Gribskov Gymnasium, stillede op og blev valgt. Aksel Bjørke, Fredensborg, nyligt pensioneret Økonom og ivrig træskibsenstusiast, ligeså. Bestyrelsesmedlemmerne Per Makwarth, Erik Turley, Michael Nagel, Bonnie Jensen og Carsten Legaard var alle villige til at modtage valg og blev genvalgt.
Næstformand Jens Henriksen genopstillede ikke. Vi siger ham tak for en god indsats med at markedsføre Kivioq-projektet på havnen.

6 Valg af suppleanter
lngen stillede op, men vi har mange tilbud om deltagelse i arbejdsgrupper og praktiske opgaver, så alt er fint.

7 Valg af revisor
Opgaven varetages fortsat af Døssing & Partnere, Hillerød.

8 lndkomne forslag
Ingen.

9 Eventuelt
Der udsendes brev om kontingentfornyelse og nyt lavere kontingent sammen med dette referat.


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

Lukketid

Lukketid
>