juli 2

Formandens beretning

0  KOMMENTARER

Til generalforsamling 25. juni 2021

Der har ikke været afholdt generalforsamling siden maj 2019 på grund af restriktionerne angående situationen med Covid-19.

I august-september 2019 skiftede KVH formand. Den nuværende formand har siddet siden da. Fra formandsskiftet var der tre og en halv måned indtil den daværende køberetsaftale udløb ved nytåret 2019-2020. Herefter, indtil august-september 2020 havde vi ingen køberet til Kivioq, og fondsansøgninger om støtte til køb af Kivioq var derfor indstillet; det samme var kontingentopkrævningen. Indtil da havde vi søgt A.P.Møller to gange og tidligere en del andre fonde – alle uden held. Kun en ansøgning til Den Grønlandske Fond gav kr. 10.000.

Fonde giver oftest ingen begrundelse for afslag, så vi kender ikke begrundelsen herfor, men det er sandsynligt, at søgning af midler til et fritidsfartøj uden et konkret og forpligtende projekt ikke imødekommes. Det har gjort, at vi i Kivioq-projektet har ændret strategi.

Centralt i den nye strategi er, at Kivioq skal ligge i Hundested Havn for derfra at være et fysisk centrum for al opmærksomhed. Man skal kunne se og røre ved det, man investerer tid, kræfter og penge i, og vi skal kunne engagere medlemmer i den fysiske drift og vedligeholdelse af Kivioq. Og yderligere, venneforeningens basis for at sikre finansiel støtte til overtagelsen af Kivioq skal udvides. Vi skal fortsat søge fondsstøtte, men fremover skal vi også søge midler via foreningsmedlemsskaber, sponsorater, ejerskab i form af andele m.m.

I 3. kvartal 2021 fik vi en fornyet køberet, og med en nye strategi ønskede bestyrelsen at sejle Kivioq til Hundested hurtigst muligt, en ide ejerne var med på.
Imidlertid var Hundested Havn blevet snydt af andre skibsejere tre gange, hvor skibe pga. dårlig vedligeholdelse m.m. var gået til bunds i havnen; havnen hang på bjærgningen. Den situation er klart uacceptabel, og HH har derfor siden efteråret 2020 – fuldt forståeligt – introduceret en bjærgegaranti på kr. 50.000 for alle fastliggende fartøjer. KVH havde ikke de penge dengang, derfor intet september-anløb for Kivioq, vi søgte støtte, og i foråret 2021 hjalp et ægtepar os med sagen. De stillede den fornødne garanti, KVH er meget taknemlig!

Endnu en tærskel skulle overstiges. Den forsikring, de nuværende ejere har på Kivioq, troede både vi og de kunne anvendes til KVHs formål; det kan den ikke. En ny forsikring, der dækker det, KVH indtil videre har behov for, er efter en del administrativ arbejdstid blevet tegnet hos Søassurancen i Marstal så sent som fra 22/6 2021 med virkning et år frem. Samtidig har vi fået formaliseret både køberetten gældende frem midt 2022 og en låneaftale på skibet.

Vi har altså lånt Kivioq på vise betingelser. Vi sigter dels på at få skibet i rimelig sejlklar tilstand – det trænger til en fast og kærlig hånd, dels at få et godt overblik over nødvendige reparationer og dels at få en kyndig gennemgang af ønskelige restaureringer i retning af skibets oprindelige tilstand. Samtidig skal der sejles og søges midler til det hele ikke mindst til formelt køb af skibet.
Lykkes det ikke inden næste års udgang må KVH lukke og slukke, dvs. sejle Kivioq retur til Gråsten og opløse KVH iflg. Vedtægterne.

Netop i dag har vi fået Kivioq til Hundested Havn med foreløbig plads bag Glassmedjen, og med denne generalforsamling står vi med en ny begyndelse.

Hjemtagelsen af Kivioq er bl.a. sket ved hjælp af mellemfinansiering fremskaffet privat fra medlemmer af bestyrelsen. Denne finansiering vil blive tilbagebetalt, så snart der er faldet ro over KVHs økonomi med prioritet.

Den nye begyndelse medfører bl.a:

 1. En total gennemgang for Klargøring, Nødvendig reparation, Finansiering: dvs. mellemfinansiering, sponsorstøtte og ny økonomi
 2. Restaurering
 3. Driftsorganisation inkl. vagt og telefon
 4. Mulig indmeldelse i HMS for: Fagligt fællesskab, kontaktflader og et sted at være på havnen

Herefter debat om beretningen.

Pbv.
Aksel Bjørke, formand for bestyrelsen

Fastlæggelse af kontingent

Det af bestyrelsen stillede forslag, oplæg til ny kontingentstruktur blev godkendt i form af, at bestyrelsen fik mandat til at gå videre med samtlige dele af oplægget (se i øvrigt hjemmesiden)

Oplægges hovedpunkter er:

 1. KVH sejler alene med medlemmer – grundet lovgivning, sikkerhed og forsikringsforhold. Kivioq er indtil videre et fritidsfartøj ikke et erhvervsfartøj.
 2. Støttekontingent for enkeltpersoner er uændret kr. 250/år
 3. Der introduceres et hustandskontingent på kr. 500 /år
 4. Det undersøges, hvorledes et foreningskontingent kan etableres og virke efterhensigten under klariagttagelse af jura og forsikringsforhold – det samme gælder for alle øvrige forhold
 5. Der kan introduceres et ejerskab på andelsbasis ud fra princippet ”et hoved en stemme”
 6. Der skabes solid basis fr sponsorater
 7. Der introduceres begrebet dieselpenge og charter baseret på omkostningsdækning ved enhversejlads herunder forenings- og gruppesejlads, længere togter, sponsorsejlads m.m. Sejladsprisen er en timebaseret omkostningsdækkende pris omfattende havneafgifter, bedding, vedligeholdelse, brændstof m.m.

Pbv.
Aksel Bjørke, formand for bestyrelsen

Etablering af en driftsorganisation

Baseret på tidligere oplæg fra Per Makwarth om organisationsstrukturen blev en fremtidig struktur diskuteret. Det er tydeligt, at flere gerne vil arbejde med den praktiske drift og det praktiske håndværk. To medlemmer meldte sig straks, et medlem var villig til at hjælpe med kontakter på havnen,

Der er taget kontakt (Carsten) med et medlem, som har stor erfaring med konstruktion af træskibe, og et medlem, en skibsingeniør – René Zorn har sejlet med Kivioq i 1975 er nu i bestyrelsen.

Det første skridt i den retning er en vagtordning / rundering – Aksel har taget kontakt med Per Makwarth herom.

Pbv.
Aksel Bjørke, formand for bestyrelsen


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

Lukketid

Lukketid
>