januar 27

Ekstraordinær generalforsamling 22. januar

0  KOMMENTARER

Vi kom i gang med mødet kl. 10:45 efter videoforbindelsen var etableret.
 
Formand Aksel Bjørke bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Vi var 14 fysisk fremmødte i ”Gubben” og 12 på videoforbindelsen.
Af de fysisk fremmødte var der to fra pressen, herudover var bådebygger Mejnild inviteret.
Fire bestyrelsesmedlemmer deltog på det fysiske møde.
 
Formanden takkede frivillige som havde set efter Kivioq i perioden siden 25. juni 2021, de to værfter på havnen, Hundested Havn og pressen for den konstruktive dækning af projektet.
 
Formanden orienterede tillige om, at to bestyrelsesmedlemmer havde været tæt på Coronaramte og derfor var i karantæne, og et bestyrelsesmedlem var i Grønland. Alle tre deltog via video.
 
Herefter overgik vi til dagsorden.
 
Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
   
  René Zorn blev med applaus valgt som dirigent. Michael Nagel blev bedt om at tage referat.
  Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
   
   
 2. Formandens beretning og redegørelse om den aktuelle situation, aftaler m.m.
   
   
  Formanden henviste generelt til redegørelsen, som var udsendt til presse, hjemmeside og indkaldelse til medlemmerne.
  Herefter trak formanden elementer frem, som var meget væsentlige for den nuværende situation, herunder
  • En overslagspris på umiddelbar og nødvendige reparationer kr. 307.000 fra Mejnild.
  • 5-6 års reparation med op til kr. 300.000 pr. år til en løbende udskiftning af skrog og dæk. Ikke budget, ikke tilbud, men overslag der kan blive mere eller mindre. Derfor kan det løbe op i omegnen af 2 millioner mere end forudsat.
  • Skibets sikkerhed er kompromitteret.
  • Bristede forudsætninger.
  • Manglende vedligehold siden 2017.
  • Mange utætheder i dækket.
  • Pæleorm også i nye planker.
  • Der var ikke den lovede vinteroverdækning.
  • Prisforhandlinger har været meget vanskelige.
  • En større donation på kr. 750.000 fra et Halsnæsfirma er mistet, grundet skibets ringe vedligeholdelsesstand. Fra en privat fik vi tilsagn om kr. 350.000, til køb af skibet.
  • Der viste sig i 11 time tillige et privat pant i skibet kr. 525.000. (som ejere og deres bank ikke har villet oplyse om).
  • Private udlæg for mere end kr. 50.000 til dækning af blandt andet beddingsudgifter, bådebygger, dykker. Skibet tog 125 liter vand ind i timen. Da skibet igen kom i vandet var der vandindtrængen på 400 liter vand i timer – dykker måtte igen rekvireres og det formodede hul er lappet med en plade. Pt. er der ikke nævneværdig vandindtrængen via skroget, men desværre gennem utæt dæk, som ejerne har lagt en ikke dækkende presenning over – der siver vand ned i skibet.
   
  Økonomien er væsentligt ændret i forhold til det oprindelige budget og forudsætninger for skibets tilstand.
   
  Derfor afslutter den siddende bestyrelse sit arbejde, og påtager sig selvfølgelig arbejde med at klargøre til lukning af projektet, afslutte regnskab, tilbagelevere skibet til ejerne og indkalde til afsluttende generalforsamling. Medmindre en ny bestyrelse vælges.
   
  Herefter gav dirigenten orden til beretningen frit.
   
  Spørgsmål og kommentarer fra salen og videoforbindelsen blev kommenteret og besvaret.
   
  Beretningen blev enstemmigt godkendt.
   
 3. Valg af ny bestyrelse, idet samtlige bestyrelsesmedlemmer og formandens mandat er åbent.
   
  Der var ingen i salen eller på videoforbindelsen, som ville stille op til en ny bestyrelse.
  Herefter overgik vi til pkt. 4.
   
   
  —– ooo 0 ooo —–
   
   
 4. Hvis ny bestyrelse vælges, overlades det til denne at indkalde til eventuel ny ekstraordinær generalforsamling i overensstemmelse med foreningens vedtægter i øvrigt.
   
  Der blev ikke valgt en ny bestyrelse, hvorefter vi overgik til pkt. 5.
   
   
  —– ooo 0 ooo —–
   
   
 5. Hvis ny bestyrelse ikke vælges, forestår den nuværende bestyrelse de afsluttende ekspeditioner i forbindelse med tilbagelevering af skib og ophævelse af låne- og køberetsaftale med nuværende ejere af skibet, og sørger for indkaldelse til afsluttende generalforsamling, hvor afsluttende regnskab forelægges i overensstemmelse med vedtægterne.
   
   
  Den nuværende bestyrelse forestår ovenstående. Der indkaldes snarest muligt til afsluttende generalforsamling.
   
 6. Eventuelt.
  Det fandtes trist og ærgerligt, at det ikke var lykkedes at komme i mål med projektet.
  Per Makwarth kom under eventuelt med et salgstilbud fra ejerne på kr. 280.000.

Sign.

René Zorn                          Michael Nagel


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

Lukketid

Lukketid
>