januar 18

Sidste nyt om generalforsamling på lørdag

0  KOMMENTARER

Kivioqs Venner Hundested indkalder til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling
Tid: Lørdag den 22. januar kl. 10.30
Sted: Søstjernen i Medborgerhuset Gubben*

Nu ligger både mødested og mødetid fast. Det bliver et møde efter corona-bestemmelser, det vil sige:
* I døren forevises Coronapas eller gyldigt testresultat
* Man bærer mundbind, når man bevæger sig omkring i huset
* Man møder ikke op, hvis man har symptomer eller har været i nærkontakt med smittede inden for den seneste uge
* Alle medlemmer, som er forhindrede i at give fysisk fremmøde, kan deltage via videolink. Link tilsendes ved anmodning til carsten@kivioq-hundested.dk

Dagsorden

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning og redegørelse om den aktuelle situation, aftaler m.m.

3. Valg af ny bestyrelse, idet samtlige bestyrelsesmedlemmer og formandens mandat er åbent.

—– ooo 0 ooo —–

4. Hvis ny bestyrelse vælges, overlades det til denne at indkalde til eventuel ny ekstraordinær generalforsamling i overensstemmelse med foreningens vedtægter i øvrigt.

—– ooo 0 ooo —–

5. Hvis ny bestyrelse ikke vælges, forestår den nuværende bestyrelse de afsluttende ekspeditioner i forbindelse med tilbagelevering af skib og ophævelse af låne- og køberetsaftale med nuværende ejere af skibet, og sørger for indkaldelse til afsluttende generalforsamling, hvor afsluttende regnskab forelægges i overensstemmelse med vedtægterne.

6. Eventuelt.

Bestyrelsens formand, Aksel Bjørke, modtager gerne oplysning, hvis du er interesseret i at opstille til bestyrelsen.
Der er ikke til dato modtaget tilsagn af denne art.

Baggrund

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling er forårsaget af, at Kivioq ved modtagelsen i Hundested har været konstateret i væsentlig dårligere stand, end den berettigede forventning, Kivioq’s Venner Hundested har haft.

Det har påført Kivioq’s Venner Hundested væsentlige omkostninger til nødtørftig afhjælpning. Sammenholdt med, at en oprindelig sponsorinteresse i relation til at sikre købet af båden – grundet dennes aktuelle stand – ikke har kunnet fastholdes, er bestyrelsen af den opfattelse, at forudsætningerne for projektet desværre må konstateres at være bristet.

Da en aftalemæssig løsning af de ovenstående problemer ikke har kunnet etableres med de nuværende ejere, er det bestyrelsens beslutning, at Kivioq-projektet i Hundested ikke kan gennemføres i overensstemmelse med de oprindelige intentioner, hvorfor bestyrelsen ønsker at stille samtlige bestyrelsesmedlemmers mandat til rådighed, hvis der er andre, der kunne være interesseret i at videreføre projektet.

Måtte dette ikke være tilfældet, vil bestyrelsen naturligvis leve op til ansvaret i overensstemmelse med vedtægterne og sørge for aflevering af skibet i overensstemmelse med aftalen med de nuværende ejere og foretage det videre fornødne i relation til aflæggelse af afsluttende regnskab.

Deltagelse i mødet

Selvom de gode nyheder ikke står i kø, betaler vi stadig kontingent, og betalt kontingent er en betingelse for  at kunne deltage i generalforsamlingen.

Hvis du har indmeldt dig via hjemmesiden, er du typisk up-to-date med dit kontingent.

Hvis du er i restance, kan det ordnes med en indbetaling på 250 kroner til 
MobilePay 15364
Eller 
via en bankoverførsel til reg.nr. 5064, konto nr. 1623009

I denne forbindelse skal lyde en stor tak til alle de medlemmer, som trofast har holdt ved, og de som fortsat passer frivillig vagttjeneste på havnen. I er den gode historie i dette projekt!

Vel mødt!

Her kan du læse en uddybende redegørelse om forløbet fra juni 2021 til nu.


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

>