november 6

Bestyrelsesmøde den 2. november 2018

0  KOMMENTARER

Mødet afholdtes i Advokathuset Nordsjælland kl. 15.00.

Mødt var: Per Makwarth, Michael Nagel, Ena Bonnie Jensen, Jens Henriksen, Carsten Legaard og undertegnede, der ligeledes fungerede som sekretær.

Dagsordenen forelå som følger.

1 Godkendelse af referat
2 Ny kasserer
3 Medlemsstatus
4 Status på økonomi
5 Status på fondsansøgninger
6 Evt. ændring af ansøgningsgrundlag
7 Ekstern rådgiver om fundraising
8 Status på forkøbsret af skibet
9 Status på markedsføring


Ad punkt 1 – godkendelse af seneste referat.
Sekretæren konstaterede indledningsvis, at de mødte ikke havde bemærkninger til referatet af bestyrelsesmødet d. 17/8 2018.

Ad punkt 2 – Ny kasserer Liselotte Bisbjerg.
Grundet uforudset sygdom i den nye kasserers nærmeste familie har Liselotte Bisbjerg meldt afbud til mødet. Derfor må de fleste af os vente med at hilse på den nye kasserer til næstføl- gende møde.

Ad punkt 3 – Status på hvervekampagnen og antal medlemmer.
Der er i alt 85 medlemmer p.t.
Værgekampagnen er fortløbende, men effekten er aftagende.
Aktiv tilslutning opnås i forbindelse med konkrete arrangementer, som har været nedpriorite- ret i den seneste tid.
I alt ca. 2.000 foldere er blevet udleveret fra Hundested Havn.

Ad punkt 4 – status på økonomi.
Per eftersender til udsendelse med referatet balance for perioden 18/12 2017 til 30/10 2018 udvisende en aktuel kassebeholdning på kr. 14.227,03.

Ad punkt 5 – Status på fondsansøgninger.
Der informeredes kort om status på fondsansøgningerne, hvoraf alene Hempel endnu ikke har svaret endeligt.
Der var enighed om at lade tankerne glide mod anvendelse af en ekstern fundraiser, og Carsten vil vende tilbage med 1 respektive 2 forslag hertil.
Der forventes fremsendt et tilbud fra den pågældende eller begge inklusive angivelse af omkostninger og CV.
Michael nævnte den økonomi, der forventes at ligge i en ny årsopkrævning.
Per orienterede kort om Halsnæs Kommunes afslag på anvendelse af midler fra ”visionspuljen”.
Der omtaltes ligeledes en mulighed for kontakt til Sparekassen Sjælland/Fyn.
Grønlands Nationalmuseum blev ligeledes nævnt som en mulig ”navnepartner” (næppe et egentligt sponsorat).
Ligeledes burde det overvejes, om hjemmesiden kunne få udtalelser fra for eksempel Grøn- lands Nationalmuseum – Knud Rasmussens hus – borgmesteren i Halsnæs Kommune og/eller bemærkninger fra andre kilder.
Der var enighed om, at status på de hidtidige fondstilbagemeldinger var tankevækkende og måtte medføre en korrektion af strategien, som blandt andet berørt ovenfor.

Ad punkt 6 – Overvejelser om ændring/tilretning af ansøgningsgrundlag. Skal an- søgning og budget justeres.
I forlængelse af ovennævnte var der enighed om, at tilretninger i et vist omfang skulle under- søges og overvejes.
Der var overvægt af interesse for at fastholde den klare historiske profil på projektet, men der åbnedes ligeledes mulighed for en revurdering af måden, hvorpå økonomi i relation til fonds- ansøgning hidtil har været skruet sammen.
Der taltes ligeledes om et muligt behov for justering af forretningsplan og/eller nyt syn på driftsbudget og forventede betalte ture.
Tanken om ”etapeopdelte ansøgninger” fremførtes ligeledes.
En overvejelse om at korrigere grundlaget for projektet til at være mere medlemsbaseret og ikke et primært sigte på erhvervsudlejning fremlagdes ligeledes.
På forslag fra Jens var der enighed om, at Jens og Per foretager en intern drøftelse og på baggrund heraf forelægger de øvrige bestyrelsesmedlemmer et oplæg til mulige korrektioner.
Disse drøftes herefter – i førstkommende bestyrelsesmøde den 11. januar 2019 eller via et telefonmøde – med henblik på eventuel beslutning.

Ad punkt 7 – Skal der søges ekstern assistance til fundraising.
Der var enighed om at afklare muligheden for at etablere aftale med ekstern fundraiser, jf. bemærkningerne under punkt 3.

Ad punkt 8 – Status på forkøbsret af skibet
Der var enighed om at informere åbent om fondsansøgningernes status overfor nuværende ejere.
Der var ligeledes et forslag om ikke at lade de nuværende ejeres ejerskab og eventuelt dispo- sition over skibet begrænse af en egentlig køberet, som i realiteten forhindrer dem i at sælge til tredjemand.

Undertegnede foreslog, at der udarbejdes en ændring af køberetsaftalen, således at de nuværende ejere får mulighed for selv at søge et købstilbud frem fra tredjemand, som de i givet fald ville være interesseret i at tiltræde mod at Kivioqs Venner Hundested får for eksempel 4 uger til at vurdere, om foreningen kan matche købstilbuddet – og i givet fald vil Kivioqs Ven- ner Hundested have ret til at købe skibet til den pris, der ellers forelå en skriftlig dokumenta- tion for konkret og seriøst tilbud fra tredjemand om.
Udkast til formulering heraf eftersendes.

Ad punkt 9 – Status på markedsføring – hjemmeside, Facebook og informationsfolder.
Hjemmeside og infofolder ville måske være tjent med en forenkling. Besøgsfrekvensen på hjemmeside/Facebook er fortsat ok, men for nedadgående.

Ad punkt 10 – Bank og NemID.
Ny formel notering af ny kasserer er sket i Jyske Bank.
Jens overtager NemID ekspeditionen.

Ad punkt 11 – Eventuelt.
Der forelå intet at drøfte.

Hillerød, den 7. november 2018 Som referent:
Erik Turley


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

TAK!

TAK!
>