april 2

Bestyrelsesmøde d. 31. marts 2020

0  KOMMENTARER

Efter forudgående indkaldelse afholdtes mødet som et video/skypemøde med deltagelse af Carsten, Lotte, Bonnie, Michael, Aksel samt undertegnede.

Der toges udgangspunkt i Aksels overordnede dagsorden, der var fremsendt på forhånd.

Særligt drøftedes følgende:

1. Afholdelse af ordinær generalforsamling 2020

Der var enighed om, at det i den nuværende samfundssituation ikke var forsvarligt at afholde generalforsamling på normal vis, og som vedtægterne anfører inden udgangen af maj.

Der var enighed om at suspendere generalforsamlingsafholdelsen, der forventes indkaldt, når de samfundsmæssige forhold giver mulighed herfor – forventeligt efter sommeren.

Indkaldelsesvarsel vil naturligvis ske i fuld overensstemmelse med vedtægterne.

Samtidig med udskydelsen af generalforsamlingens afholdelse aftaltes det, at Carsten udsender en kort medlemsinformation.

2. Skibet

På grund af Jutta og Uwes ønske om at drøfte vilkår for en forlængelse af købsoptionen og den seneste kommunikation med Jutta og Uwe herom, forelagde Aksel forskellige synspunkter omkring den finansieringsmodel, som Jutta og Uwe forventeligt er mest interesseret i gennemførelsen af.

Dette baserer sig på et egentligt salg, hvilket ikke kan imødekommes på nuværende tidspunkt.

Der var et ønske og et håb om, at en ændret overdragelsesform kunne aftales i afventning på efterfølgende midler, og således at basis for Kivioq skulle være i Hundested under alle omstændigheder og gerne hurtigst muligt.

Der er en erkendelse af, at situationen kan være fastlåst, hvis Jutta og Uwes holdning fastholdes med et ønske om et reelt salg på nuværende tidspunkt.

Aksel tager en supplerende drøftelse med Jutta og Uwe på denne baggrund til afklaring heraf.

Undertegnede har – særligt på baggrund af Jutta og Uwes seneste stilling til overdragelsesvilkårene – ønsket en 100% præcisering af, hvorledes Skibsbevaringsfondens tinglyste pant i båden kan og skal håndteres i forbindelse med et ejerskifte.

Der tænkes her på, om fondens tilgodehavende forfalder til betaling ved et ejerskifte – nu eller senere – eller hvis særlige vilkår som fonden måtte stille op for at lade tilgodehavendet indestå i skibet ikke efterfølgende kan opfyldes.

Præcisering ønskes ud fra den naturlige overvejelse, at prisen på skibet vil afhænge af skibsbevaringsfondens stillingtagen til disse spørgsmål.

En formel henvendelse til skibsbevaringsfonden er fremsat herom.

Der var ligeledes enighed om, at det oprindeligt drøftede købesumsniveau på nuværende tidspunkt under alle omstændigheder kunne være ændret, da skibet, så vidt det vides, ikke har været renoveret og/eller optimalt vedligeholdt i den hidtidige forhandlingsperiode.

Det forbeholdes derfor at lade en skibsmægler udtale sig om skibets aktuelle værdi inden endelig aftale eventuelt etableres med Jutta og Uwe.

Undertegnede står på nuværende tidspunkt for kontakten til Skibsbevaringsfonden.

3. Orientering fra Aksel om andre tilsvarende projekter

Skibet ”Rigmor” af Nyord sejler med betalende medlemmer, og har dermed flere sikkerhedsrestriktioner.

Skibene ”Emanuel” af Rødbyhavn (tidl. Af Lynæs/Hundested) og ”Rigmor” af Ebeltoft sejler alene med medlemmer og har dermed færre sikkerhedsrestriktioner.

Overordnet set har finansieringen af de tre skibe primært været til vedligeholdelse og reparation, men ikke til anskaffelse i nævneværdig grad om overhovedet nogen.

Skibet ”Emanuel” af Rødbyhavn er lånefinansieret, hvilket der er enighed om ikke skal anvendes i den for Kivioqs Venner Hundesteds foreliggende situation.
Herudover kan siges, at ”Emanuel” alene sejler med medlemmer.

Nye ansøgninger til fonde eller sponsorer har været tvunget på standby efter at Jutta og Uwe ved årsskiftet ikke umiddelbart ville forlænge køberetsaftalen på de da foreliggende vilkår.

Ny aftale drøftes som ovenfor anført.

Der var ligeledes en bekymring om, hvorvidt fondsfinansiering ville kunne lykkes i tilstrækkeligt omfang, særligt i den nuværende samfundssituation, men der var enighed om først og fremmest at afklare Jutta og Uwes reelle holdning til overdragelsessituationen nærmere, når Aksel har haft lejlighed til at drøfte situationen endnu engang med Jutta og Uwe.

For yderligere inspiration til denne samtale søger Aksel kontakt med Skibsbevaringsfonden for med dem at afdække, hvilke ejerskabsformer der kunne tænkes anvendt til KVHs formål.


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

Lukketid

Lukketid
>