august 26

Bestyrelsesmøde d. 25. August 2020

0  KOMMENTARER

Mødet afholdtes i Advokathuset lokaler og i mødet deltog: Aksel, Carsten, Lotte, Bonnie, Michael og undertegnede.

Dagsordenen var fremsendt på forhånd og var som følger:

1. Aksel informere om status på ansøgning Nationalmusset

Ansøgning var blevet fremmet på fin måde fra Aksels side, og en kontakt var etableret med vicedirektør i Nationalmusset Jesper Stub Johnsen.

Ansøgningen har været behandlet i Nationalmussets direktion med den konklusion, at Nationalmusset ikke har økonomisk ressourcer til hverken at erhverve, eje, vedligeholde eller drive skibet, heller ikke på trods af et muligt og væsentligt bidrag fra anden side.

Beslutningen begrundes blandt andet med, at Nationalmusset allerede har seks træskibe og ønsker at tilgodese bibeholdelsen heraf.

Denne besked fra Nationalmusset var årsag til, at bestyrelsen hurtigt indkaldtes til et møde som dette (d. 25/8).

2. Status om andre aktuelle/potentielle søgninger

Der var enighed om at revitalisere søgeprocessen i relation til flere mulige fonde/sponsorer.

Der var dog enighed om, at disse ikke kan tilskrives, uden at vi i bestyrelsen har et skriftligt tilsagn om at køberetten er aktuel, og der var enighed om at tilskrive Jutta og Uwe herom.

3. Jutta og Uwes seneste forslag

Aksel redegjorde for det seneste ejerforslag som ses – i store træk – at være identisk med det forslag bestyrelsen fremsatte i efteråret 2019.

Den vigtigste forskel her og nu er den, at der aktuelt (august 2020) ikke foreligger en skriftlig forlængelse af køberetsaftalen – ligesom skibet – inden for meget kort tid – vil stå foran en vinterperiode med forventeligt større behov for vintervedligeholdelse, end foreningens (Kivioqs venner Hundested) økonomi forventes at kunne håndtere på nuværende tidspunkt.

4. Økonomi

Kassebeholdningen udgør ca. 13-14.000 kr. pt.

Hvis der indkaldes til en afsluttende generalforsamling i tilfælde af, at køberetsaftalen ikke forlænges/tiltrædes, vil der være tale om en tilbagebetaling af medlemsgebyrer fra 2020 indbetalt fra ca. 15 medlemmer og en nedlukning af foreningen i øvrigt i overensstemmelse med vedtægterne.

5. Indkaldelsen til generalforsamlingen/orientering af medlemmerne

Der var enighed om følgende scenarier:
1.Hvis køberetsaftalen tiltrædes/forlænges orienteres medlemmerne og ordinær generalforsamling (forsinket pga. corona) afholdes fysisk alternativt fysisk og digitalt.

2.Forlænges køberetsaftalen ikke indkaldes snarest til en afsluttende/ophørende generalforsamling.

6. Diverse

Der forelå ikke yderligere til drøftelse

Hillerød den. 26 august 2020 Erik Turley


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

Lukketid

Lukketid
>