oktober 6

Bestyrelsesmøde d. 24. sept. 2020

0  KOMMENTARER

Mødet afholdtes i Advokathusets lokaler og i mødet deltog: Aksel, Carsten, Lotte, Bonnie, Michael og undertegnede (Lotte og Bonnie på video).

Dagsordenen var der enighed om at fastlægge på følgende måde:

1. Godkendelse af referat.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 25. aug. 2020 godkendtes.

2. Aksel informerer om status i relation til Hundested Havn og nuværende ejer.

Aksel orienterede om, at der var taget kontakt til Søren Brink, Hundested Havn, efter seneste mail fra havnen om fremtidige vilkår i relation til Kivioqs placering i Hundested Havn.

Det blev indledningsvis bekræftet, at der tidligere var givet tilsagn om, at der ikke ville være tale om opkrævning af depositum, men en aktuel situation i relation til andre skibe havde gjort det nødvendigt for havnens bestyrelse at ændre vilkårene fremadrettet.

Aksel havde gjort det klart, at der ikke var midler til at imødekomme havnens krav, og i givet fald ville Kivioq ikke kunne blive placeret i Hundested Havn.

På begge sider var der enighed om at drøfte en mulig ad hoc løsning.

I bestyrelsen var der enighed om, at dette må afklares snarest, idet øvrige aktiviteter ses at være afhængig af den eventuelle løsning der måtte findes.

Aksel orienterede i øvrigt om omtalen i Frederiksborg Amtsavis, og bestyrelsen knyttede kommentarer til de bemærkninger der var modtaget fra Pers side.

På baggrund af de udvekslede bemærkninger, var der enighed om følgende:

Carsten forestår en etablering af ”spørgsmål og svar” rubrik på hjemmesiden med de mest centrale spørgsmål som stilles fra medlemmerne – og svar herpå. Det er alene de væsentligste forhold, der skal nævnes.

I forventning om, at der findes en løsning med ”havnen” fremsender Aksel et fuldt sæt informations/ansøgningsmateriale til brug for en revurdering med henblik på en ”trimning” og med sigte på, at en ny bølge henvendelser til fonde, respektive sponsorer kan iværksættes indenfor kort tid.

Erik fremsender et absolut foreløbigt udkast til åbningsskrivelse til enkelte mulige sponsorer.

I denne forbindelse blev det nævnt, at der skal være opmærksomhed på, at de pågældende i bred almindelighed anses som seriøse.

Bonnie og Lotte står for den primære ovennævnte ”trimning”.

Arbejdsbudget for det kommende ca. halve år udarbejdes af Michael, hvor der tages stilling til omkostninger knyttet til Kivioqs transport til Hundested, eventuelle opholdsomkostninger og andre nødvendige omkostninger i forbindelse med påbegyndelse af nødvendig istandsættel- se/vedligeholdelse – altså en form for mellemfinansieringsperiode.

Det tilsagn Halsnæs Kommune oprindeligt har givet på, at der kunne søges en pulje på kr. 45.000,-, har som en naturlig forudsætning haft, at Kivioq havde en nærmere tilknytning til Hundested Havn end hidtil.

Da dette nu er ved at kunne blive effektueret, overvejes det, om undertegnede kan tage en kontakt til Halsnæs borgmester for en afklaring af, om kommunen kunne bistå i forbindelse med løsning af det behov ”havnen” på nuværende tidspunkt har i realisation til krav om eventuelt depositum.

Aksel og undertegnede koordinerer indledningsvis kontakten om løsning af det nye problem som er opstået på baggrund af ”havnens” ændring af ”opholdsvilkårene”.

3.Kommende generalforsamling og information til medlemmer

Carsten forestår en etablering af ”spørgsmål og svar” rubrik på hjemmesiden.

Der var enighed om, at generalforsamlingen først med fornuft forsøges afholdt, når afklaring af forholdene omkring havnen foreligger og med håbet om, at Kivioq på tidspunktet for afholdelse af generalforsamling kunne være kommet frem til Hundested havn. En foreløbig vinkling af tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse er på denne baggrund formentlig i starten af november.

Aksel drøfter med ”havnen” muligheden for at låne tilstrækkeligt stort lokale under hensynta- gen til corona-situationen og i øvrigt med konstatering af, at Carstens oplæg til en invitation til generalforsamlingen var et fint afsæt til den kommende indkaldelse til generalforsamling.

Denne forventes således at foregå både med mulighed for fysisk fremmøde og virtuel deltagelse.

Som referent: Erik Turley


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

TAK!

TAK!
>