juni 9

Bestyrelsesmøde 8. juni 2021 – videomøde

0  KOMMENTARER

Referat af bestyrelsesmøde den 8/6-2021

I mødet deltog Aksel, Carsten, Michael og undertegnede som referent. Dagsorden var i overensstemmelse med Aksels mail af 2.d.s. følgende:

1. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmøde 27/4 samt opfølgningspunkter. Ingen bemærkninger.

2. Nyt fra Søassurancen
Erik orienterede kort herom.

Det forventes, at der kommer en konkret stillingtagen i løbet af meget kort tid.

Alle informationer er videregivet, og Søassurancen er rykket flere gange for svar.

Der var enighed om, at skibets nuværende forsikring dækker forsikring af skibet under sejladsen til Hundested, og at vi må iværksætte aftale om skibets ankomst til Hundested i dagene op mod generalforsamlingen.

Denne måske uanset, om der aktuelt er tegnet den forsikring, der efterfølgende skal dække KIVIOQ’s ophold i Hundested.

Hvis der i denne forbindelse er en ”anvendelse” af nuværende forsikring i en overgangsperiode frem til, at vores egen forsikring med Søassurancen – når skibet ligger i Hundested – kan etableres, må nuværende ejer kompenseres herfor.

I denne forbindelse aftaltes det, at Michael tager kontakt til den skipper (Knud Erik), der forventes at bringe skibet til Hundested, således at tidsplanen herfor kan fastlægges endeligt med sikkerhed for, at skibet er i Hundested senest på generalforsamlingsdagen.

Michael drøfter de praktiske forhold med skipper og eventuelt Jutta og Uwe i forhold til, om de har lyst til eller ønske om at deltage i sejladsen til Hundested.

Se nedenfor om mediekontakt.

Der var bemærkninger om, at en eventuel aktivering af mindre sponsorater eller lignende kunne komme på tale for at sikre skibets ankomst til generalforsamlingen.

Sejladsen måtte forventes at tage 2,5 sejldag, og en mellemposition kunne være Havnsø – Odden eller Rørvig.

3. Generalforsamling 25/6

Aksel orienterede om kontakten til Hundested Motor og Sejlklub, Nordre Beddingsvej 37, som havde stillet sig velvilligt til rådighed for udlån af lokaler.

Alle var enige om at acceptere dette med tak.
Aksel tager kontakt til formanden, Dan Rylinger, herom.

I denne forbindelse kunne der blive tale om, at foreningen meldte sig ind i Hundested Motor og Sejlklub – Aksel orienterer efterfølgende herom.

Carsten udsender invitation til generalforsamlingen senest i morgen, for at overholde fristen i vedtægten for indkaldelse til generalforsamling.

Derfor skal Carsten – og gerne den øvrige bestyrelse – have besked fra Michael om dato for sejladsen og skibets ankomst til Hundested.

Aksel orienterede kort om dele af forventningerne til den information, der skal gives til medlemmerne på generalforsamlingen.

4. Regnskab 2019 og 2020

Disse fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal vedtage et budget, men dette foreligger ikke i aktuel ajourført form, og må derfor bygge på det oprindelige ”oversigtsbudget” – som Aksel vil orientere om i forbindelse med generalforsamlingens afholdelse.

Aksel og undertegnende fastlægger en praktisk håndtering af aflevering af de digitale bilag/opstart af kassererfunktion her på kontoret – forventeligt i næste uge.

5. Kontingentopkrævning

Carsten fremsender kontingentopkrævninger umiddelbart i forlængelse af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Alle skal huske, at betaling af kontingent er en forudsætning/betingelse for at deltage i generalforsamlingen med stemmeret.

Aksel orienterede om de aktuelle overvejelser omkring forskellige kontingenter i relation til forskellige medlemsgrupperinger – støttemedlem / husstandsstøtte- medlem / foreningskontingent og et egentligt ”ejerskab” efter et andelsprincip, hvor en person har en stemmeret uanset, hvor mange ejerandele, der måtte blive tegnet.

Hertil skal lægges sponsoratkontakter.

Bestyrelsen arbejder videre hermed efter generalforsamlingen.

Aksel orienterede om muligheden for, at der på samme måde som i sammenlignelige foreninger kunne foretages en beregning af, hvilken helt nøgtern konkret driftsudgift, der kunne være i forbindelse med en given sejlads.

Der var enighed om, at betaling, som overstiger den faktiske udgift, ikke kan komme på tale, idet skibets håndtering i/fra Hundested Havn ikke må indeholde en indtægtsgivende aktivitet i forbindelse med eventuelle sejladser.

Derfor er der behov for fastlæggelse af en beregning, både generelt, men også i enkelte situationer, som sikrer, at der alene opkræves beløb, der dækker den di- rekte udgift ved den konkrete sejlads.

Udgangspunktet er, at alene medlemmer har mulighed for en sejlads – og besty- relsen bør fastlægge en styringsgruppe, så håndtering af sejladser og beregnings- principper jf. ovenstående bliver ensartet.

Aksel orienterer nærmere herom på generalforsamlingen.

6. PR-plan

Carsten orienterede kort herom.

Der var enighed om at aktivere kontakter til Halsnæsposten, Frederiksborg Amtsavis og TV2 Lorry, som eventuelt alle kunne tilbydes sejlads fra f.eks. Rørvig til Hundested ved skibets ankomst, således, at der kunne sikres en omtale af KIVIOQ’s ”hjemkomst” til Hundested.

7. Eventuelt

Undertegnede orienterer om det endelige resultat af forhandlinger med Søassurancen og afklarer låneaftalen med Jutta og Uwe.

Hillerød den 09/06-2021 Erik Turley


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

Lukketid

Lukketid
>