september 15

Bestyrelsesmøde 4. september 2019

0  KOMMENTARER

Referat af bestyrelsesmøde i

Kivioqs Venner Hundested den 4/9 2019

Mødet afholdtes i Advokathuset Nordsjælland, Hillerød.

Mødt var: Lotte Mundus, Bonnie Jensen, Michael Nagel, Carsten Legaard, Aksel Bjørke og undertegnede.

Dagsordenen forelå som følger:

1.Godkendelse af seneste referat.
2.Status/konstituering af bestyrelsen.

  1. Konstituering
  2. Behov for et nyt bestyrelsesmedlem?
  3. Kontakt til Jutta og Uwe
  4. Forkortet forretningsplan (strategi for den nærmeste fremtid)

3.Supplerende information fra flere bestyrelsesmedlemmers side (Aksel og Carsten).

  1. Behov for fuldmagter til Jyske Bank
  2. Tilstedeværelse på Hundested havn
  3. Møde med Per med henblik på overdragelse af kontaktoplysninger på Kivioq-relevant netværk

4.Etablering af arbejdsgrupper vedrørende yderligere fondsansøgninger.

  1. strategi for fundraising
  2. mulig crowdfunding

5.Status på medlemmer/akkvisitive tiltag.

a. Foreningsadministration (medlemmer, hvervning, ”Stripe”, MinForening.dk, Websiden m.m.)

6. Økonomi.

7. Eventuelt.

Ad 1 – godkendelse af seneste referat:

Der henvistes alene til den skriftlige information, som Per har fremsendt til alle.

Ad 2 – konstituering:

Ad a. – konstituering:
Der var enighed om, at Aksel indtræder som foreningens formand. Valget skete med akklamation.

Ad b. – behov for et nyt bestyrelsesmedlem:

Efter en kort drøftelse var der enighed om at være opmærksom på egnede emner for supplerende bestyrelsesmedlemmer. Aksel og Carsten tager kontakt til Per for ”netværksopfølgning” til brug for foreningens fremtidige virke, så den adgang Per har haft til hidtidige kontakter sikres.

page2image42661760 page2image42661952

Ad c. – kontakt til Jutta og Uwe:
Aksel tager en kort indledende kontakt til Jutta og Uwe. Det forsøges i denne forbindelse eller senere afklaret, om der er konkrete alternative forslag fra Jutta og Uwes side i relation til overdragelse af skibet, eventuelt medejerskab.

page2image42662912

Ad d.

– Forkortet forretningsplan (strategi for den nærmeste fremtid):
Aksel gennemgik med projekter oplæg til forkortet forretningsplan, som med ganske få bemærkninger blev tiltrådt. Aksel foretager tilretning, hvorefter forretningsplanen indgår i den informationsbaggrund, der er om foreningen/projektet.

page2image42663296

Ad 3 – Supplerende information fra flere bestyrelsesmedlemmer:

Ad a. – Behov for fuldmagter til Jyske Bank:
Spørgsmålet om de administrative byrder i forhold til etablering af fuldmagter med bank drøftedes. Det aftaltes, at undertegnede indenfor kort tid belyser mu- ligheden for eventuel anvendelse af anden fremgangsmåde end den administrati- ve meget tunge fuldmagtsetablering i forhold til nuværende pengeinstitut. Der var enighed om, at se om en forenkling kunne opnås på anden måde.

Ad b. – Tilstedeværelse på Hundested Havn:

”Annoncepladsen” på Hundested Havn blev omtalt. Der er en opmærksomhed på, at foldere skal ”fyldes på”, når der er behov. Aksel anførte – med fuld forståelse fra bestyrelsens side – at en meget jævn og tilbageværende personlig tilstedeværelse på Hundested Havn ikke vil blive videreført, men kun lejlighedsvis udnyttet.

Ad c. Kontakten til enkelte af Pers netværkspersoner i og omkring Hundested Havn vil dog naturligvis blive vedligeholdt. Carsten har indtil videre stået for it/hjemmeside og viderefører indtil videre medlemsadministrationen. Alle billigede dette.

– Møde med Per med henblik på overdragelse af kontaktoplysninger på Kivioq- relevant netværk:
Møde aftales som anført ovenfor indenfor kort tid med deltagelse af Aksel, Carsten fra den nuværende bestyrelses side.

page3image42661568 page3image42651008

Ad 4 – Etablering af arbejdsgrupper vedrørende yderligere fondsansøgninger:

Ad a – Strategi for fundraising:
Der var enighed om at iværksætte fremsendelse af yderligere fondsansøgninger snarest blandt andet med henvisning til, at visse dele af fondene kunne have ”deadlines” for ansøgninger 1/10 2019. ”Den Grønlandske Fond” blev det umiddelbart overdraget Bonnie at forsøge at tilrette en ansøgning til. Det aftaltes, at undertegnede fremsender seneste ansøgningsmateriale anvendt overfor AP Møller Fonden til hvert enkelt bestyrelsesmedlem, således at man kan ”plukke” fra for- muleringerne og foretage nødvendige tilretninger i relation til de konkrete fonde, der i den kommende tid skal søges. Strategien blev i øvrigt efter en kort drøftelse aftalt på den måde, at Aksel fordeler arbejdsopgaverne til alle bestyrelsens med- lemmer udover den opgave Bonnie påtog sig, jf. ovenstående. Når det enkelte medlem har færdiggjort og finpudset eget pålagt udarbejdelse af fondsansøgning, fremsendes den til Aksel, som herefter sørger for den videre kommunikation, eventuelt i relation til intern drøftelse eller tilretning eller fremsendelse til fonden.

Ad b – mulig crowdfunding:
Aksel redegjorde kort for overvejelser om crowdfunding og etablering af en mulig forening knyttet hertil. Der er administrative formalier der skal overholdes i denne forbindelse, og på nuværende tidspunkt konstaterer vi blot, at crowdfunding kun- ne blive et tillæg til de aktuelle aktiviteter, men ikke skønnes at være relevant på nuværende tidspunkt.

Ad 5 – Status på medlemmer/akkvisitive tiltag:
Ad a. – Foreningsadministration (medlemmer, hvervning, ”Stripe”, MinForening.dk,

Websiden m.m.):
Carsten forestår som anført ovenfor indtil videre medlemsadministrationen samt it/hjemmesideforholdene. Aksel orienterede om muligheden for anvendelse af ”MinForening.dk”. Alle skal have en opmærksomhed på tilknytning af nye medlemmer, og Carsten kunne i denne forbindelse informere om, at der p.t. er 123 aktive medlemmer. Carsten henviste i øvrigt til notat af 29/8 2019, der udleveredes til alle.

Ad 6 – økonomi:

Lisberg Bogføring har fortsat den løbende bogføring. Der anvendes ikke midler af betydning på nuværende tidspunkt. Status for økonomien drøftes med Lisberg og redegørelse herfor fremlægges fra Lisberg eller undertegnede på næste bestyrelsesmøde.

Ad 7 – eventuelt:

Der var enighed om, at kommende bestyrelsesmøder bør fastlægges med en bagkant.

Hillerød, den 4/9 2019 Erik Turley


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

Lukketid

Lukketid
>