februar 4

Bestyrelsesmøde 29. januar 2022

0  KOMMENTARER

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i KIVIOQ ́s VENNER HUNDESTED den 29. januar 2022

Mødet afholdtes virtuelt med deltagelse af Aksel, Carsten, Michael, René og undertegnede som referent.

Dagsordenen var som anført i Aksels mail af 27. januar 2022 som følger:

Opsamling efter ekstraordinær generalforsamling

Der var enighed om, at formandens beretning var præcist dækkende over de faktiske forhold.

Aflevering af selve skibet, herunder økonomiske krav

Der henvises til den korrespondance, der senest har været udvekslet med Jutta og Uwe, hvoraf fremgår, at låneaftalen ønskes afviklet hurtigst muligt med tilbagelevering af skibet, og Jutta og Uwe er opfordret til – flere gange – at melde tilbage, om deres egne forslag som ejere af Kivioq til, hvordan tilbagesejlads kan tilrettelægges.

De ekstraordinære omkostninger, der har været for Kivioq’s Venner Hundested i relation til afhjælpning af ”livstruende” mangler og hertil knyttede nødvendige reparationsarbejder m.m., ønskes fastholdt som et krav mod ejerne og opgøres samtidig med, at der træffes aftale om skibets hjemsejlads eller senest umiddelbart herefter.

Bestyrelsen står ved låneaftalens forpligtelse til, at Kivioq’s Venner Hundested sørger for skibets tilbagelevering, men dette omfatter ikke, at medlemmer af Kivioq’s Venner Hundesteds bestyrelse/medlemmer stiller sig til rådighed for hjemsejlads, som fuldt og helt må ske på en måde, som opfattes som forsvarlig af skibets ejer.

Disse har i det seneste forløb tilkendegivet ikke længere at have en havneplads til skibet, men det må kunne forstås af Frederiksborg Amts Avis’ interview med Jutta – bekendtgjort den 29. januar – at dette problem ikke længere hindrer en hjemtagning af båden.

Referenten har den primære kontakt på nuværende tidspunkt til ejerne og forventer, at dialogen med ejerne fortsætter om disses hjemtagning af Kivioq snarest muligt.

Likvidationsregnskab

Der var enighed om, at normalt regnskab for 2021 udarbejdes og fremsendes som en naturlig del af den kommende indkaldelse til ordinær generalforsamling, og at der på dette tidspunkt tages stilling til udarbejdelse af likvidationsregnskab (sidstnævnte forstået på den måde, at det dækker perioden fra 1. januar 2022 til skibets aflevering til ejerne).

Kivioq’s hjemmeside

Carsten har stået for etablering/servicering incl. den oparbejdede og fortløbende ajourføring af ”historikken” og bestyrelsen er enige om, at denne historik forløbende vil være tilgængelig på hjemmesiden og som sådan kan stilles til rådighed for alle interesserede.

Bestyrelsen har ikke nogle bemærkninger til, om hjemmesidens indhold og dermed den hertil knyttede historie for Kivioq eventuelt anvendes kommercielt, når blot kildeangivelser angives.

Kivioq og lokalsamfundet i Hundested

Der var enighed om, at Aksels orientering af kommunen om status var både rigtig og kunne indebære et håb om, at et styrket engagement måske kunne udfolde sig på denne baggrund, og bestyrelsen vil fuldt ud støtte en positiv udvikling i denne sammenhæng – uanset at den nuværende bestyrelse ikke fortsætter i overensstemmelse med den ekstraordinære generalforsamlingsbeslutning.

Bestyrelsen støtter ligeledes den senest i Frederiksborg Amts Avis den 29. januar 2022 anførte opfordring fra Træskibssammenslutningen om, at ”en løsning bør findes”.

Eventuelt

Bestyrelsen ønsker at fastholde en positiv og konstruktiv dialog med alle i den nuværende situation, og afstår derfor fra at kommentere forskellige partsindlæg, på nuværende tidspunkt.

Nyt bestyrelsesmøde forventes afholdt snarest efter at de nuværende ejere har givet til kende, på hvilken måde skibet ønskes hjemtages.


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

>