juni 15

Bestyrelsesmøde 14. juni 2019

0  KOMMENTARER

Referat af bestyrelsesmøde
i Kivioqs Venner Hundested den 14. juni 2019

Mødet afholdtes i Advokathuset Nordsjælland, Hillerød.

Mødt var: Per Makwarth, Lotte Mundus, Bonnie Jensen, Michael Nagel, Carsten Legaard, Aksel Bjørke og undertegnede.

Dagsordenen forelå som følger:

1. Godkendelse af sidste referat
2. Opfølgning på Åbent Skib i Hundested 6.-10. juni
3. Aktuel status på købsaftalen med ejerne, Jutta og Uwe
4. Forkortelse af forretningsplanen
5. Fondsansøgninger
6. Eventuelt

Ad. pkt. 1 – Godkendelse af sidste referat.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. pkt. 2 – Opfølgning på Åbent Skib i Hundested 6., 7. og 10. juni

Per redegjorde for kontakter og forløb.

Per oplyste, at der ville være mulighed for Åbent Skib eller anden aktivitet den 10./11. august i forbindelse med ”Kunstrunden” i Hundested samt den 30./31. august.

Per opfordrer til en bemanding af informationsstander/plads på de tidspunkter. Interesserede bedes maile tilbage til Per herom.

Ad. pkt. 3 –Aktuel status på købsaftalen med ejerne, Jytta og Uwe

Per og Michael orienterede kort om, at Jutta og Uwe har tilkendegivet et behov for en snarlig afklaring eller en mulighed for at opnå en hjælp til delvis dækning af løbende vedligeholdel- sesomkostninger.

Der var enighed om, at foreningen på nuværende tidspunkt ikke har midler hertil.

Der var ligeledes enighed om, at være positivt stillet overfor styrkelse af samarbejde med Jut- ta og Uwe indtil endelig afklaring måtte foreligge omkring køb af skibet.

I denne forbindelse fremførtes synspunktet om, at der kunne være behov for en ajourføring af vurdering af skibets vedligeholdelsesmæssige stand.

En betragtning kunne være den, at den stand skibet havde på det oprindelige aftaletidspunkt kunne bibeholdes, hvis standen fortsat var den samme.

Per tager kontakt til Jutta og Uwe og eventuelt andre bestyrelsesmedlemmer med henblik på afklaring af, om der skal gøres yderligere vedrørende konkret vurdering af standen af skibet og/eller Jutta og Uwes planer for kommende vedligehold.

En overdragelse af skibet på nuværende tidspunkt – selv til en symbolsk pris – vurderedes at være udenfor foreningens nuværende økonomiske rækkevidde, idet selve det at eje skibet genererer løbende omkostninger, som foreningen ikke har mulighed for at håndtere på nuvæ- rende tidspunkt.

Hvis vedligeholdelsesbehovene er væsentligt anderledes end det vi indtil nu har lagt til grund må der foretages korrektion af budgettet på denne baggrund.

Et hurtigarbejdende udvalg (Per, Aksel og undertegnede) vil i givet fald kunne tage hurtig stil- ling til behov for mulige korrektioner.

Ad. pkt. 4 – Forkortet version af forretningsplanen

Der var enighed om, at der i forbindelse med kommende ansøgninger skulle overvejes, om forretningsplanen i den fulde form skulle fremlægges som bilag.

Forretningsplanen ses at være et væsentligt beslutningsgrundlag, både for foreningens stiftel- se, men også for at forstå foreningens historik.

Der noteredes et ønske om, at der i forbindelse med udarbejdelse af de konkrete ansøgninger finder en komprimering sted af de væsentligste forhold fra forretningsplanen.

Ad. pkt. 5 – Fondsansøgninger

Per udtrykte frustration over det der umiddelbart sås som manglende aktivitet.

Enkelte om bordet henviste til det historiske forløb med beslutning om man koncentrerede sig om de aktuelle muligheder for at få skubbet fondsansøgningerne på plads og frem til fondene.

Per og undertegnede holder et snarligt møde herom.

Ad. pkt. 6 – Eventuelt

Der forelå ikke yderligere til drøftelse.

Hillerød, den 26. juni 2019

Advokat Erik Turley

page3image40654736


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

TAK!

TAK!
>