maj 15

Bestyrelsesmøde 10. maj 2019

0  KOMMENTARER

Referat af bestyrelsesmøde
Kivioqs Venner Hundested den 10. maj 2019

Mødet afholdtes i Advokathuset Nordsjælland. Dagsordenen forelå som følger:

1. Velkomst og præsentation af bestyrelsens nye medlemmer, Lotte Mundus og Aksel Bjørke. 2. Sidste referat
3. Konstituering af bestyrelsen.
4. Opfølgning på generalforsamlingen og opgavefordeling

5. Fundraising – godkendelse af ansøgninger inkl. budgetter.
6. Budget 2019
7. Crowdfunding og indsamling.
8. Bestyrelsens deltagelse i Åbent Skib den 5., 6., og 10. juni kl. 14 – 18.
9. Markedsføring af Åbent Skib.
10. Deltagere i sejladsen med Kivioq den 7. juni.

11. Eventuelt.
12. Næste møde.

Ad. pkt. 1 – Velkomst og præsentation af bestyrelsens nye medlemmer, Lotte Mun- dus og Aksel Bjørke.

De nye bestyrelsesmedlemmer blev budt velkommen og havde lejlighed til kort at beskrive deres historik og baggrund for at arrangere sig i bestyrelsesarbejdet.

Ad. pkt. 2 – Sidste referat.

Ingen bemærkninger/godkendt.

Ad. pkt. 3 – Konstituering af bestyrelsen.

Der var enighed om, at bestyrelsen konstituerer sig som følger:

Formand: Per Makwarth
Næstformand: Aksel Bjørke
Sekretær: Erik Turley
Webmaster: Carsten Legaard
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Bonnie Jensen, Michael Nagel og Lotte Mundus

Kasserer er fortsat Bisbjerg Bogføring v/Liselotte Bisbjerg, og revisor er Døssing & Partnere v/revisor Ricco Jensen.

Ad. pkt. 4 – Opfølgning på generalforsamlingen og opgavefordeling.

Der noteredes glæde over, at ca. 20/25 medlemmer mødte til generalforsamlingen, hvor der var en god og positiv stemning.

Det noteredes ligeledes, at der var etableret nye medlemskaber i tilknytning hertil. Den principielle opgavefordeling i bestyrelsen vil være følgende:

1. Per – Den overordnede tovholder med særligt fokus på fortællingen om Knud Rasmus- sens sidste ekspeditionsskib og de udadvendte aktiviteter i relation hertil – deltagelse i arrangementer, artikler og kontakter i øvrigt, der kan knytte interessen til Kivioq.

2. Fundraising: Alle, men finpudsning af materiale herom forestås af Carsten og Erik, jf. nedenfor .

Der var enighed om, at fokus må være på hvervning af nye medlemmer, og en i relation til budgetlægningen klar og fast håndtering af regnskaber og budgetter.

Mindre udgifter var der enighed om, at formanden kunne afholde/ekspedere betaling af i stør- relsesorden op mod kr. 200,00-300,00.

Alle udgifterne skal naturligvis som hidtil være absolut relevante for projektet.

Ad. pkt. 5 – Fundraising – godkendelse af ansøgninger inkl. budgetter.

En kort orientering om det historiske forløb indtil nu blev bestyrelsen orienteret om med ind- læg fra bl.a. Per, Carsten, Michael og Erik.

Jens’ og Pers korrektion/tilretning af budget medinddrages i det nye oplæg til faseopdelte fondsansøgninger, som Carsten og Erik forventer at forelægge bestyrelsen til næstfølgende bestyrelsesmøde.

Der var i øvrigt en opmærksomhed på, om projektbeskrivelse skal korrigeres/formindskes.

Ad. pkt. 6 – Budget 2019.

Carsten havde inden bestyrelsesmødet fremsendt budgettet i overensstemmelse med de foreliggende aftaler og baseret på 2018 regnskabet.

Per oplyste, at Jens’ bemyndigelsesoplysninger i relation til bankkonto skal ”tilbage til bestyrelsen”.

Erik tager kontakt til Jens herom.

Budgettet godkendtes.

Ad. pkt. 7 – Crowdfunding og indsamling.

Særligt crowdfunding skal undersøges, og Aksel vil gøre sig nogle overvejelser herom, evt. til forelæggelse for bestyrelsen i næste bestyrelsesmøde.

Der var enighed om, at man burde kunne etablere en crowdfundingsaktivitet parallelt med de kommende fondsansøgninger.

Ad. pkt. 8 – Bestyrelsens deltagelse i Åbent Skib den 5., 6. og 10. juni kl. 14- 18.

Per orienterede kort om Åbent Skib arrangementerne. Aksel og Lotte kunne deltage den 5. juni, Bonnie den 6. juni og Carsten og evt. Michael den 10. juni.

Materiale om båden og indmeldelsesblanketter sørger Per for forelægger til brug for udleve- ring til interesserede.

Ad. pkt. 9 – Markedsføring af Åbent Skib.

Per orienterede om ovennævnte – ligeledes i relation til det under pkt. 8 anførte. Per kontakter TV2-Lorry i samarbejde med Erik.

Ad. pkt. 10 – Deltagere i sejladsen med Kivioq den 7. juni.
Per sender en kort orientering om deltagerlisten frem.

Ad. pkt. 11 – Eventuelt.

Der forelå ikke yderligere til drøftelse.

Ad. pkt. 12 – Næste møde.

Det aftaltes at næste bestyrelsesmøde afholdes: Fredag, den 14. juni 2019 kl. 16.00.

Der forsøges etableret en aftale med Jens om, at mødet holdes i Supermarcos lokaler i Syd- havnen, København – alternativt i Advokathuset Nordsjællands lokaler i Slotsgade 48, 3400 Hillerød.

Orientering om hvor vidt Supermarco kan lægge lokaler til fremsendes snarest.

Herefter forelå ikke yderligere til drøftelse.

Hillerød, den 14. maj 2019

Advokat Erik Turley


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

Lukketid

Lukketid
>