september 17

Beslutningen er truffet:
Kivioq forbliver i Hundested

0  KOMMENTARER

På et møde i denne uge vedtog en enig bestyrelse for Kivioqs Venner Hundested at fortsætte projektet og at overtage fuldt ejerskab af Knud Rasmussens eneste bevarede ekspeditionsskib.

Det betyder på den lange bane, at Kivioq forbliver i Hundested, og at foreningen nu varetager det praktiske arbejde med skibet som et lokalt forankret kulturprojekt på linje og i samarbejde med Knud Rasmussens Hus og et planlagt Arktisk Center.

På den korte bane betyder det, at foreningen påtager sig ansvaret for at redde skibet, der er erklæret bevaringsværdigt af Skibsbevaringsfonden, men ved ankomsten til Hundested i sommer viste sig at være i meget dårlig stand.

På bedding

Da Kivioq sankthansdag var lagt til kaj og en frivillig vagtrundering var etableret, studsede nogle vagthavende over, at lænsepumpen kørte konstant. Man målte lænsevandet til 150-300 liter i timen – mellem 3 og 7 tons indtrængende vand i døgnet. 

Foreningen fik akut hjælp fra Hundested Havn og Meinilds Bådebyggeri til at komme på bedding; frivillige højtrykspulede skroget, så alt blev synligt; vi kunne se flere skader på kalfatring, tjærefuger og maling samt pæleorm og råd flere steder. Det viste sig, at skibet var læk; det er nødtørftigt afhjulpet nu. Det hele var en overraskelse. Vi havde kun en beddingsrapport fra juli 2017, og den sagde, at skibet var sundt. Det er skibet desværre ikke! 

Det er et meget stort arbejde at vedligeholde gamle træskibe, det kræver mange hænder og timer, som måske ikke lige har været til rådighed i en årrække. Vi tror, at ressourcerne er til rådighed i Kivioqs Venner Hundested.

De første tre måneder med skibet i havn i Hundested er således gået med bedding og klargøring, så Kivioq nu er flydende med en tilfredsstillende lænseaktivitet.

På den baggrund har bestyrelsens beslutning ikke været let. Vi måtte se i øjnene at

  • Der forestår en reparation af skrog og dæk, som vi ikke kunne have forudse. Den reparation er kostbar, og vi håber at kunne fordele den over nogle år ud fra en prioriteret plan
  • Bevaring og restaurering af Kivioq i øvrigt, som forudsat i den hidtil gældende forretningsplan, prioriteres efter de nødvendige reparationer. Dette vil også ske ud fra en plan
  • Forberedelsen af Kivioq som kulturprojekt skal i gang parallelt med reparationsarbejdet. Kulturprojektet er det langsigtede bærende element 
  • Skibets tilstand har gjort, at vi har måttet udfordre den oprindelige overtagelsespris.

Brug for frivillige

Vi behøver et stærkt engagement fra borgere og erhvervsliv i Hundested samt mange frivillige, som kan hjælpe med at varetage særlige opgaver som fx landsdækkende PR, sponsorships, kulturelle arrangementer, nordiske samarbejdsprojekter, planlægning af reparationer, bevaring og restaurering samt løbende vedligehold af skibet overalt.

Dette engagement har vi allerede fået mange smukke beviser for, og det har været medvirkende til, at vi traf den beslutning, vi traf. Nu skal vi have langt flere mennesker involveret og engageret. Man kan melde sig ind via hjemmesiden, og her kan man også vælge hvilke frivillige opgaver, man har mod på at være med til at løse.

Frivillige arbejdsopgaver

Iblandt de frivillige arbejdsgrupper, som vi etablerer straks, er 

  • en gruppe af træskibskyndige som gennemgår skibet, planlægger og prioriterer nødvendige reparationer i samarbejde med bl.a. de to værfter i Hundested
  • en gruppe som arbejder med hvervning af medlemmer, frivillige og sponsorer
  • en gruppe som beskriver de kulturelle og sociale mål bl.a. med Kivioq som et sejlende klasseværelse og efterfølgende er med til at føre dem ud i livet
  • en gruppe, som arbejder med målrettede sponsor- og fondsansøgninger

Ikke færdigforhandlet

Bestyrelsen har endnu ikke afsluttet forhandlingerne med de nuværende ejere.  Målet er et ejerskifte, som er bæredygtigt for begge parter, og som ufravigeligt varetager skibets tarv. 

Bestyrelsens beslutning ligger inden for vedtægternes og forretningsplanens formål. Derfor bliver der ikke indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. En sådan skulle efter vedtægterne være holdt, såfremt bestyrelsen ikke kunne enes om at føre projektet videre, eller såfremt bestyrelsen indstillede til en lukning af projektet.


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

TAK!

TAK!
>