februar 16

Bestyrelsesmøde 3. februar 2020

0  KOMMENTARER

Referat af bestyrelsesmøde i

Kivioqs Venner Hundested den 3/2 2020

Mødet afholdtes i Advokathuset Nordsjælland, Hillerød. Mødt var: Aksel, Michael, Karsten og undertegnede.

Bonnie var koblet på over Skype og Lotte knyttede sig ligeledes til bestyrelsesmødet undervejs på Skype.

Aksel fastlagde en foreløbig dagsorden som værende:

1. Kort orientering om status.
2. Eventuelle nye organisationsformer. 3. Kiviog til Hundested – hvordan?
4. Eventuelt.

–oo00oo–

Ad 1.

Aksel orienterede kort om status vedrørende kontakten primært til Jutta og Uwe. Disse ønsker helt naturligt en afklaring så hurtigt som muligt.

Så vidt man kan forstå, er der tale primært om et hensyn til den nødvendige løbende vedligeholdelse af skibet.

Der forelå imidlertid ikke en forlængelse af købsoptionen på nuværende tidspunkt, idet Jutta og Uwe afventede en nærmere afklaring af, om et delejerskab eller anden selskabsmæssig løsning kunne etableres.

Jutta og Uwe havde orienteret om en ramme på ca. kr. 20.000,00 og en ejeraftale/aftale om fremtidig vedligeholdelse og drift af skibet.

Aksel informerede herudover over om, at der var etableret et informationskontor på Hundested Havn, og en kontakt til Søren Brink bekræftede, at der stadig kunne disponere over en gratis havneplads for Kivioq i givet fald.

Aksel kontakter kommunen og ansøger om en del af visionspuljen for 2020.

Ad 2.

Aksel henviste indledningsvis til seneste bestyrelsesmødets overvejelser omkring eventuel ændret struktur/organisation.

Der henvises ligeledes til det fremsendte materiale vedrørende Ålekvasen Rigmor og det hertil hørende foreningsejerskab.

Undertegnede orienterede om de umiddelbare undersøgelser i relation til organisationsstruktur, der kunne inkludere en løsning med en selskabsstruktur i form af AMBA (andelsselskab med begrænset ansvar).

Det vil kunne lade sig gøre at lade foreningen administrere via et AMBA – men undertegnede stillede spørgsmåltegn ved, om det var det, der på nuværende tidspunkt skulle være fokuspunktet.

Der henvistes til, at kræfterne skulle/burde anvendes på ny bølge af søgning i forhold til fonde/sponsorer i øvrigt, og at det ikke med støtte var muligt at gøre dette, hvis foreningen Kivoqs Venner Hundested ikke havde en skriftlig aftale med de aktuelle ejere – enten i form af en forlængelse af forkøbsretten eller en anden form for skriftlig aftale.

Ad 3.

Der var enighed om, at Kivioqs placering burde være Hundested Havn, hvilket også kunne bibringe et konkret indhold for de interesserede støttemedlemmer og eller sponsorer/fonde.

Der var ikke en lyst til at betale Jutta og Uwe for eksempel kr. 20.000,00 uden at vide, at der var en samlet afklaring af det fremtidige aftalesæt.

I denne forbindelse drøftedes forskellige løsningsmuligheder med sigte på at bringe Kivioq til Hundested og kombinere dette med en mulig aftale med lokalt værft, og eventuelt supplere dette med uddannelsesmæssigt bistand fra skole/uddannelsescenter i Hillerød, der har sigte på blandt andet træskibe, samt en mulig honorering af Jutta og Uwe for besøg i Hundested i 2020.

Således var bestyrelsen enige om at opfordre til, at Kivioq skulle lægges til kaj i Hundested i sommerhalvåret og i hvert fald være til disposition for fremvisning i forbindelse med den kommende generalforsamling.

Dette mente bestyrelsen ikke, at man på nuværende tidspunkt kunne fremskynde med nogen ret eller fornuft.

Der var dog enighed om at afklare forholdet med Jutta og Uwe meget hurtigt, og således at Carsten tager kontakt til lokalt værft i samarbejde med Michael i relation til de uddannelsesmæssige aktiviteter for at se om man kunne kombinere disse to aktiviteter, som en del af et samlet tilbud overfor Jutta og Uwe.

Begge dele ville absolut være indenfor den centrale målskive i forhold til Kivioqs formålsbestemmelse.

Der udarbejdes et kort notat til brug for Aksels kontakt til Jutta og Uwe.

Carsten ville ligeledes genfinde det notat, der anførte hvilke interesser medlemmerne havde for eventuelt at indgå i en frivillig arbejdsdeling, så snart Kivioq lå i Hundested, således at bestyrelsen kan kontakte de pågældende og afklare om interessen fortsat er til stede og præcisere hvilke kvalifikationer, der kunne være brug for.

Det nævntes ligeledes, at fondsansøgninger burde søges inden 1/4, hvorfor det forventes, at kommende bestyrelsesmøde om ca. 3 uger afklarer, om aftale kan etableres med Jutta og Uwe, og i såfald hvilken konsekvens dette skal have i relation til fondsansøgningerne, der i så fald sendes efterfølgende.

Aksel opfordredes til at udstikke retningslinjerne for den enkelte i forhold til eventuel finpudsning af ansøgninger til fonde den enkelte kunne bistå med.

Ad 4.

Nyt møde aftaltes til 24/2 2020 kl. 15.30 her i Advokathuset.


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du vil måske også gerne læse disse?

Lukketid

Lukketid
>